خورشید مغرب

پایگاه جامع فرهنگی زیر نظر مؤسسه خورشید مغرب

westsun در شهریور - 4 - 1398

نرم افزار و تقویم قمر در عقرب سال 1398 جهت دریافت به لینک زیر بروید:

نرم افزار اندرویدی قمر در عقرب (به همراه سایر روز هایی که نکاح مناسب نیست)

تقویم قمر در برج و صورت فلکی عقرب (کامل)

توجه: در نرم افزار اندرویدی ایام قمر در برج عقرب (هرماه حدود 2 روز و 10 ساعت) و ایامی که نکاح مناسب نیست ذکر شده است.

در تقویم قمر در عقرب، ایام ورود و خروج قمر در برج و صورت فلکی عقرب را بصورت کامل ذکر شده است (هرماه حدود 5 روز).

نرم افزار اندرویدی قمر در برج عقرب

يک ديدگاه بگذاريد


ویدئو امروز
پشتیبانان ما